ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Odsłony: 4373

                                                                                  ” Tak zwarci wśród siebie jedną mową,

                                                                                                   istniejemy w głąb własnych korzeni,

                                                                                            czekając na owoc dojrzewań i przesileń”

                                                                                                                                             Jan Paweł II

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. MIKOŁAJA REJA

w KRAŚNIKU organizuje

pod patronatem Starosty Kraśnickiego

XIII Powiatowy Konkurs Recytatorski  Myśląc Ojczyzna,

który odbędzie się 13 XII 2019 roku

Przywołanie słów najwybitniejszych twórców ma służyć budzeniu dojrzałej refleksji nad historią i współczesnym kształtem naszej ojczyzny. Pragniemy przypomnieć głoszone przez nich wartości, aby krzewić patriotyzm przejawiający się w odpowiedzialności za wspólne dobro. Chcemy też, by piękno i mądrość płynące z literatury polskiej stały się pretekstem do doskonalenia sztuki mówienia.

Regulamin konkursu:

  1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie 7 i 8 klas szkół podstawowych i szkół średnich.
  2. Każdym uczestnik konkursu recytuje dwa testy (lub ich fragmenty) o tematyce patriotycznej:

 - jeden utwór (lub fragment) z literatury do XIX w. włącznie

 - jeden utwór (lub fragment) z polskiej literatury XX lub XXI wieku.

  1. Czas recytacji obu tekstów nie powinien przekroczyć 8 minut.
  2. Każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie 5 recytatorów (niezależnie od typu placówki oświatowej).

Kryteria oceny, nagrody:

  1. Oceny prezentacji konkursowych dokona jury powołane przez organizatorów, biorąc pod uwagę następujące elementy:

 - dobór repertuaru

 - interpretacja tekstu

 - kultura mowy

 - ogólny wyraz artystyczny

  1. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy, natomiast dla laureatów przewiduje się nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów.

 

 

Założenia organizacyjne:

  1. Przesłuchania recytatorów odbędą się 13 XII 2019 roku w Zespole Szkół nr 2 w Kraśniku ul. Sikorskiego 25 o godz. 9:00.
  2. Uczestnicy spoza Kraśnika – nauczyciele i recytatorzy – proszeni są o przybycie na własny koszt.
  3. Po eliminacjach nastąpi ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród.
  4. W czasie przerwy przewidziany jest skromny poczęstunek dla uczestników i opiekunów.

Prosimy o przesłanie zgłoszeń do 6 XII 2019 roku na adres:

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja, ul.Sikorskiego 25, 23-204 Kraśnik z dopiskiem Konkurs Recytatorski

 

Karta zgłoszenia do pobrania