ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Odsłony: 4743

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

w  ZESPOLE SZKÓŁ NR 2

 

 

 

Uchwalono na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2018 r. poz. 996).

 

Rozdział I

Zagadnienia ogólne

§1

 1. Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkoły.
 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice. 3. Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku klasowym oraz przeniesieniu danych do katalogu MOLNET+ , nauczyciele i pracownicy na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość- dowód osobisty, rodzice na podstawie karty czytelnika dziecka lub dowodu osobistego.

 

Rozdział II

Funkcje biblioteki

§2

 1. Służy realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, profilaktycznych, opiekuńczych szkoły oraz wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli.
 2. Stanowi centrum informacji o wszystkich materiałach dydaktycznych znajdujących się w szkole.
 3. Jest pracownią dydaktyczną, w której zajęcia prowadzą nauczyciele bibliotekarze oraz nauczyciele innych przedmiotów, korzystając ze zgromadzonych zbiorów uzupełniających programy nauczania i wychowania.
 4. Tworzy warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.
 5. Rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania uczniów oraz wyrabia i pogłębia u uczniów nawyk czytania i uczenia się.
 6. Organizuję różnorodne działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną uczniów, w tym w zakresie podtrzymywania tożsamości narodowej.
 7. Przeprowadza inwentaryzację księgozbioru biblioteki szkolnej zgodnie z art. 104 ustawy Prawo oświatowe , przeprowadza się z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. z 2018 r. poz. 574).

Szczegółowe wytyczne inwentaryzacji materiałów bibliotecznych zawiera Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych, w szczególności § 30 oraz § 31.

 1. Pełni funkcję ośrodka informacji w szkole: dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

Rozdział III

Organizacja biblioteki

 §3

 1. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje dyrektor szkoły ZS nr 2 w Kraśniku , który:

1) zapewnia właściwe pomieszczenie, wyposażenie, kwalifikowaną kadrę i środki finansowe na działalność biblioteki;

2) zarządza skontrum zbiorów bibliotecznych, dba o jej protokolarne przekazanie przy zmianie pracownika;

 1. Lokal biblioteki składa się z jednego pomieszczenia: wypożyczalni i czytelni.
 2. Biblioteka gromadzi następujące materiały:

- wydawnictwa informacyjne,

- podręczniki szkolne do księgozbioru podręcznego dla nauczycieli,

- lektury podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania,

- lektury uzupełniające do języka polskiego,

- literaturę popularnonaukową i naukową,

- wybrane pozycje z literatury pięknej,

- wydawnictwa albumowe z dziedziny sztuki i krajoznawstwa,

- odpowiednią prasę dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli,

- podstawowe wydawnictwa z psychologii, filozofii, socjologii, pedagogiki i dydaktyki różnych przedmiotów nauczania,

- materiały audiowizualne.

 1. Strukturę szczegółową zbiorów determinują: profil szkolny, zainteresowania użytkowników, możliwość dostępu czytelników do innych bibliotek, zasobność zbiorów tych bibliotek, inne czynniki: środowiskowe, lokalne, regionalne,
 2. Rozmieszczenie zbiorów ustala pracownik biblioteki, uwzględniając następujące działy:

     - literatura piękna stoi w układzie działowym,

     - literatura popularnonaukowa i naukowa – wg UKD,

     - lektury do języka polskiego – alfabetycznie wg klas,

     - księgozbiór podręczny – w czytelni i przy ladzie bibliotecznej,

 1. Gazety codzienne, czasopisma społeczno-kulturalne jeżeli są prenumerowane przechowuje się w bibliotece przez cały rok, czasopisma metodyczne mogą być przechowywane w pracowniach przedmiotowych,
 2. Prasa i księgozbiór podręczny udostępniane są w czytelni i do pracowni na zajęcia.
 3. Biblioteką szkolną kieruje nauczyciel bibliotekarz,
 4. Zasady zatrudniania nauczycieli bibliotekarzy określają odrębne przepisy.
 5. Ustala się następujący czas pracy biblioteki:

1) biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania stacjonarnych/zdalnych zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego,

2) okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania w bibliotece skontrum,

3) czas otwarcia biblioteki ustalony jest z dyrektorem szkoły,

4) biblioteka szkoły ZS nr 2 w Kraśniku jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00  do 15,00

 1. Finansowanie wydatków:
 2. a) wydatki pokrywane są z budżetu szkoły,
 3. b) wysokość kwoty na potrzeby biblioteki ustalona jest na początku roku kalendarzowego,
 4. c) propozycje wydatków na uzupełnienie zbiorów zatwierdza dyrektor szkoły,
 5. d) działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców i innych ofiarodawców.

 

 Rozdział IV

Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza

§4 

 1. Praca pedagogiczna:

W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:

 1. a) udostępniania zbiorów w wypożyczalni i czytelni,
 2. b) indywidualnego doradztwa w doborze lektury,
 3. c) udzielania informacji,
 4. d) prowadzenia zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego przy współpracy z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
 5. e) prowadzenia zespołu uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy,
 6. f) informowania nauczycieli i wychowawców na podstawie obserwacji pedagogicznej i prowadzonej statystyki o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,
 7. g) prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa,

h)diagnozowania zainteresowań, potrzeb czytelniczych,

i)wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 1. Praca organizacyjno – techniczna.

W ramach prac organizacyjnych i technicznych nauczyciel bibliotekarz obowiązany jest do:

 1. a) gromadzenia zbiorów - zgodnie z profilem programowym i potrzebami placówki,
 2. b) ewidencji zbiorów – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. c) opracowania zbiorów (klasyfikowanie, katalogowanie, opracowanie techniczne),
 4. d) selekcji zbiorów (materiałów zbędnych i zniszczonych),
 5. e) organizacji udostępniania zbiorów,
 6. f) organizacji warsztatu informacyjnego (wydzielania księgozbioru podręcznego, prowadzenie katalogów, kartotek, teczek tematycznych, zestawień bibliograficznych, itp.)
 7. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza:
 8. a) odpowiada za stan i wykorzystanie powierzonych mu zbiorów,
 9. b) współpracuje z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
 10. c) opiekuje się zespołem uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy,
 11. d) sporządza plan pracy, harmonogram zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego oraz okresowe i roczne sprawozdanie z pracy,
 12. e) prowadzi dzienną, miesięczną, semestralną oraz roczną statystykę wypożyczeń, dziennik pracy biblioteki, księgi inwentarzowe, rejestry ubytków, karty akcesyjne czasopism, ewidencję wypożyczeń,
 13. f) doskonali warsztat pracy,

g)prowadzi systematyczne, stałe zajęcia z czytelnikiem opornym, wymagającym wsparcia, zdolnym.

 

Rozdział V

Prawa i obowiązki czytelników

§5

 1. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.
 2. Korzystając z biblioteki, zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
 3. W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza.
 4. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów.
 5. Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko.
 6. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 14 dni w uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń z podaniem terminu ich zwrotu.
 7. Termin zwrotu może być w uzasadnionych przypadkach wydłużany o kolejne 14 dni na prośbę ucznia w sytuacji gdy np. dana książka jest lekturą w trakcie omawiania przez nauczyciela j. polskiego.
 8. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień, można przynieść książkę i prosić o sprolongowanie-przedłużenie terminu zwrotu.
 9. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 10. Korzystający z czytelni lub stanowisk komputerowych jest wpisywany przez nauczyciela bibliotekarza do dziennika biblioteki w rubryce – odwiedziny w czytelni.
 11. Z komputera multimedialnego mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły oraz rodzice w godzinach pracy czytelni.
 12. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody nauczyciela-bibliotekarza.
 13. Uczniowie mają prawo do korzystania z komputerów poza swoimi godzinami lekcyjnymi.
 14. Przy jednym stanowisku komputerowym mogą przebywać jednocześnie najwyżej dwie osoby.
 15. Użytkownikom nie wolno dokonywać zmian w strukturze danych na dyskach komputerów. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 16. Wszelkie zauważone nieprawidłowości należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 17. W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być zastosowane kary: obniżenie oceny z zachowania, praca na rzecz biblioteki, okresowe wstrzymanie wypożyczenia.
 18. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą albo odkupić inną pozycję wskazaną przez bibliotekarza.
 19. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.
 20. Uczniom biorącym systematycznie udział w pracach biblioteki mogą być przyznane nagrody na koniec roku szkolnego.

 

§6

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

 

 

 

 

             16.03. 2021r.                                                             Grażyna Jach

   ……………………………………………………….                                                  ………………………………………………………………………

                                data                                                                                                    podpis Dyrektora Szkoły
Godziny pracy biblioteki:

poniedziałek 8.00-15.00
wtorek 8.00-15.00
środa 8.00-15.00
czwartek 8.00-15.00
piątek 8.00-15.00