ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Odsłony: 1654

 

 ORGANIZACJA WYCIECZEK SZKOLNYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2

W KRAŚNIKU

 

 

 

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

 

 

 

 1. Zasady ogólne

 

 1. Zespół Szkół nr 2 w Kraśniku, zwany dalej szkołą w organizowaniu wycieczek może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo

i turystyka. 

 1. Organizowanie przez szkołę krajoznawstwa i turystyki (wycieczek) ma na celu:
  1. poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii;
  2. poznawanie kultury i języka innych państw;
  3. poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;
  4. wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania;
  5. upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody;
  6. upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej;
  7. poprawę stanu zdrowia uczniów pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie;
  8. przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki uniwersalnej;
  9. poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
 2. Wycieczki organizowane są w trakcie roku szkolnego, w szczególności w ramach zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych, z wyjątkiem okresu ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej.
 3. Szkoła organizuje dla swoich uczniów krajoznawstwo i turystykę w formach:
  1. wycieczek przedmiotowych - inicjowanych i realizowanych przez nauczycieli w celu uzupełnienia programu nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów;
  2. wycieczek krajoznawczo-turystycznych o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce;
  3. specjalistycznych wycieczek krajoznawczo-turystycznych, w których udział wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych.
 4. Szkoła może organizować wycieczki krajowe i zagraniczne.
 5. Organizacja i program wycieczki dostosowywany jest do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności.
 6. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły, zatwierdzając kartę wycieczki.
 7. Do karty wycieczki dołącza się listę uczniów biorących udział w wycieczce.
 8. W przypadku wycieczki organizowanej za granicą:
  1. dyrektor szkoły informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny o organizowaniu takiej wycieczki, przekazując kartę wycieczki bez listy uczniów;
  2. obowiązkiem szkoły jest zawarcie umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział w wycieczce, o ile obowiązek zawarcia takiej umowy nie wynika z odrębnych przepisów;
  3. kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun wycieczki zna język obcy na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym;
 9. Zgoda rodziców na udział w wycieczce ucznia niepełnoletniego jest wyrażana w formie pisemnej.

 

 

 1. Zadania kierownika wycieczki i opiekuna wycieczki

 

 1. Dyrektor wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki.
 2. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły.
 3. W przypadku specjalistycznej wycieczki kierownik i opiekunowie są obowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki.
 4. Kierownik wycieczki:
  1. opracowuje program i regulamin wycieczki;
  2. zapoznaje uczniów, rodziców/opiekunów prawnych i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki;
  3. zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie;
  4. zapoznaje uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania;
  5. określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom;
  6. nadzoruje zaopatrzenie uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy;
  7. organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie i noclegi dla uczniów i opiekunów wycieczki;
  8. dokonuje podziału zadań wśród uczniów;
  9. dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki;
  10. dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu

 i informuje o tym dyrektora szkoły w formie pisemnej w terminie 2 tygodni od dnia zakończenia wycieczki oraz rodziców na najbliższym zebraniu klasowym. 

 1. Opiekun wycieczki:
  1. sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami;
  2. współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu;
  3. sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;
  4. nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom;
  5. wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.
 2. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki.

 

 

III. Normy bezpieczeństwa

 

 

 1. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać. Kryteria te uwzględnia się również przy ustalaniu programu zajęć, imprez i wycieczek.
 2. Przy ustaleniu liczby opiekunów należy uwzględnić również ich doświadczenie w organizacji wycieczek, sposób zorganizowania wycieczki (np. we współpracy z biurem podróży), stopień zdyscyplinowania grupy uczniów, itp. Liczba uczestników pozostających pod opieką jednego opiekuna ulega zmniejszeniu, jeżeli przepisy w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa

i higieny stanowią inaczej oraz w przypadku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wymagającej stałej opieki lub pomocy. Ostateczną decyzję o liczbie opiekunów podejmuje dyrektor szkoły.

 1. Ustala się liczbę opiekunów:
  1. Wyjście do kina, teatru oraz innych miejsc użyteczności publicznej, w tym z wykorzystaniem środków transportu: 1 opiekun na 15 uczniów;
  2. Wycieczka autokarowa: 1 opiekun na 15 uczniów;
  3. Wycieczka turystyczno-krajoznawcza: 1 opiekun na 15 uczniów;
  4. Wycieczka turystyki kwalifikowanej: 1 opiekun na 10 uczniów;
  5. Wycieczka rowerowa: 2 opiekunów na grupę 10-13 uczniów.
 2. Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
 3. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

 

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach lekcyjnych z inną klasą wskazaną przez dyrektora szkoły lub osobę upoważnioną przez dyrektora szkoły.
 2. Jeżeli nie zostaną spełnione wszystkie wymogi organizacyjne dotyczące wycieczki, dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba może nie udzielić zgody na przeprowadzenie wycieczki.
 3. Dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba może nie udzielić zgody na przeprowadzenie wycieczki również w przypadku, gdy nauczyciel (opiekun wycieczki), bądź klasa mają opóźnienia

  w realizacji podstawy programowej.