ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Odsłony: 4462

Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół nr 2 w Kraśniku 

Opracowano na podstawie art. 85 ust. 3 i 4 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

 (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1148) 

 1. Samorząd Uczniowski działający w Zespole Szkół nr 2 w Kraśniku, dalej zwany SU, tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Jedynym reprezentantem ogółu jest Prezydium SU.
 3. Uczniowie nie będący członkami Prezydium ani Samorządów klasowych mogą uczestniczyć w pracach SU bez prawa głosowania.
 4. Podstawą działania SU jest Regulamin i coroczny plan pracy.
 5. SU jest samorządny i niezależny politycznie.

 

Cele, prawa, zadania Samorządu Uczniowskiego

 

 1. SU jest rzecznikiem praw ucznia.
 2. Prezydium SU może przedstawiać Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej  wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 3. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 4. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 5. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 6. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 7. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;
 8. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 9. Przedstawiciele SU mogą brać udział w pracach Zespołu Wychowawczego, mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców tematycznie związanych ze sprawami młodzieży. Udział SU w w/w spotkaniach ma charakter doradczy.
 10. Prezydium SU stoi na straży samorządności uczniów:
 11. Prezydium SU przestrzega Regulaminu SU;
 12. Prezydium SU inspiruje i koordynuje działalność samorządów klasowych;
 13. Prezydium SU deleguje swoich przedstawicieli na zebrania organizowane w sprawach młodzieżowych;
 14. Prezydium SU współpracuje z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców
 15. SU może gromadzić środki finansowe poprzez:
 16. Przyjmowanie dobrowolnych składek, darowizn, w tym od Rady Rodziców;
 17. Dochody z organizowanych imprez, akcji itp.
 18. Decyzje o wydatkach podejmuje Prezydium SU w porozumieniu z opiekunem SU. Pieniądze

są wydatkowane na  zakup potrzebnych materiałów, produktów niezbędnych do prowadzenie  działalności SU (kwiaty, żywność, artykuły papiernicze, transport itp.)

 1.    SU współpracuje z innymi organizacjami młodzieżowymi.

Władze Samorządu Uczniowskiego

 1. Najwyższą władzę w podejmowaniu uchwał stanowi SU w porozumieniu z samorządami klasowymi, które zbierają się na posiedzeniach SU w zależności od potrzeb na wniosek Prezydium SU i dyrektora Szkoły.
 2. Władzą wykonawczą SU jest Prezydium.
 3. Tryb powoływania władz SU, a także ich skład określa ordynacja wyborcza.
 4. Kadencja każdego z pośród członków Prezydium SU trwa 1 rok (od wyborów do wyborów).
 5. Członkowie Prezydium oraz pozostali członkowie SU mają zapewnione warunki do skutecznej realizacji swoich obowiązków, między innymi udzielanie zwolnienia z zajęć lekcyjnych na posiedzenia SU oraz na realizację zaplanowanych przez SU działań (kiermasze, ogłoszenia itp.). Zwolnienia z lekcji dokonuje opiekun SU.

 

 

Prezydium Samorządu Uczniowskiego

 

 1. Skład prezydium określa ordynacja wyborcza.
 2. Prezydium SU:
 3. zwołuje i przygotowuje posiedzenia SU;
 4. prowadzi działalność zgodną z Regulaminem;
 5. współpracuje z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców w sprawach

    dotyczących młodzieży;

 1. na posiedzeniach składa relacje z  podejmowanych działań. 
 2. Prezydium obraduje w czasie zebrań:
 3. zebranie Prezydium zwołuje i prowadzi przewodniczący lub zastępca przewodniczącego w obecności opiekuna SU;
 4. zebrania Prezydium organizowane są w zależności od potrzeb, każdorazowo po uzgodnieniu terminu z opiekunem SU;
 5. uchwały podjęte na zebraniu są ważne, gdy uczestniczy w nim większość członków;
 6. członkowie Prezydium mają prawo zwalniania się z zajęć lekcyjnych na zebrania. Zwolnienia z zajęć lekcyjnych dokonuje opiekun SU.

 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

 

 

 1. W porozumieniu z pozostałymi członkami SU, Dyrektorem Szkoły, opiekunem SU opracowuje roczny plan pracy SU i czuwa nad jego realizacją.
 2. Przewodniczy posiedzeniom SU.
 3. Koordynuje pracę SU.
 4. Reprezentuje SU na zewnątrz.
 5. Rozpisuje nowe wybory.
 6. Podpisuje wszystkie pisma wychodzące z SU.
 7. Czuwa nad przestrzeganiem Regulaminu i Ordynacji Wyborczej.
 8. Ma decydujący głos przy równej ilości „za” i „przeciw” w uchwałach Prezydium.

 

Zastępcy Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

 

 1. Są doradcami Przewodniczącego.
 2. Pierwszy zastępca przejmuje jego obowiązki w trakcie jego nieobecności.
 3. Pierwszy zastępca obejmuje stanowisko Przewodniczącego SU w przypadku wygaśnięcia jego mandatu.

Przepisy końcowe

 1. Sprawy w toku powinny być kontynuowane w czasie następnej kadencji SU.
 2. Regulamin może być zmieniony zwykłą większością głosów członków SU.
 3. Prezydium SU jest zobowiązane do informowania zainteresowanych o pracach SU.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez SU. Następnie Dyrektor Szkoły bada zgodność Regulaminu ze Statutem Szkoły oraz obowiązującymi przepisami prawa oświatowego i przyjmuje go do wiadomości.

Ordynacja Wyborcza Samorządu Uczniowskiego

 

Wybory do Prezydium Samorządu są w interesie całej społeczności szkolnej i w jej interesie leży wybór osób, które najlepiej będą reprezentować ich sprawy w klasie, a także w szkole.

 

WYBORY DO RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ODBYWAJĄ SIĘ NA NASTĘPUJĄCYCH ZASADACH:

 

 1. Demokratyczne wybory organizuje ustępujące Prezydium Samorządu Uczniowskiego we wrześniu lub październiku. Jej obowiązkiem jest poinformowanie całej szkoły o wyborach (plakaty, radiowęzeł, informacje przekazywane ustnie, osobiście itp.).
 2. Każda klasa deleguje po dwie osoby do pracy w ramach Samorządu Uczniowskiego. Odbywa się to w pierwszym lub drugim tygodniu nowego roku szkolnego podczas godzin wychowawczych.

 

 1. Do Prezydium Samorządu Uczniowskiego kandydują uczniowie wszystkich klas za wyjątkiem maturzystów. Skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego jest następujący:
 2. a) Przewodniczący;
 3. b) I zastępca Przewodniczącego;
 4. c) II zastępca Przewodniczącego;
 5. d) Skarbnik;
 6. e) Sekretarz;
 7. f) członkowie Prezydium (nieograniczona liczba).
 8. Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego odbywa się osobiście albo przez innych uczniów (uczniów osobistym lub pisemnym potwierdzeniem kandydata) do Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego poprzez dostarczenie formularza zgłoszeniowego zawierającego co najmniej 30 podpisów uczniów Szkoły, którzy popierają danego kandydata (uczeń Szkoły nie może popierać więcej niż jednego kandydata).
 9. Liczba kandydatów jest nieograniczona.
 10. Kandydatem może być każdy uczeń, ze średnią co najmniej 3.5 oraz zachowanie powinien mieć przynajmniej dobre. Ponadto powinien znać WSO, Statut Szkoły oraz Regulamin Samorządu Uczniowskiego, które to na życzenie kandydata mogą być jemu udostępnione.
 11. Termin zgłaszania kandydatów kończy się tydzień przed wyznaczonym terminem głosowania przez Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
 12. W interesie kandydatów jest jak najlepsze zaprezentowanie swojego programu i przedstawienie własnej osoby w czasie kampanii trwającej od zatwierdzenia przez Prezydium Samorządu Uczniowskiego danego kandydata do dnia poprzedzającego wybory.
 13. Wybory może poprzedza debata z udziałem kandydatów przed społecznością uczniów i nauczycieli.
 14. Przewodniczący Prezydium Samorządu Uczniowskiego organizuje zebranie Przewodniczących Samorządów Klasowych wszystkich klas oraz Samorządu Uczniowskiego po ostatecznym terminie zgłaszania się kandydatów, na którym przekazuje im oficjalne nazwiska kandydatów i tworzy Niezależną Komisję Wyborczą, której zostaje przewodniczącym ( w jej skład mogą wchodzić członkowie SU). W jej skład wchodzi co najmniej 5 osób.
 15. Przewodniczący Samorządów Klasowych mają obowiązek poinformować uczniów swoich klas o nazwiskach kandydatów.
 16. Niezależna Komisja Wyborcza przygotowuje miejsce, w którym będą odbywać się wybory (urnę oraz karty wyborcze), a podczas wyborów każdy głosujący musi złożyć podpis na liście przy swoim nazwisku przy odbiorze karty do głosowania.
 17. W głosowaniu mogą brać udział uczniowie wszystkich klas.
 18. Komisja podaje wyniki tego samego dnia lub dnia następnego do południa.
 19. Kandydat, który zdobędzie największą ilość głosów zostaje Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego i może zaproponować stanowiska w Samorządzie Uczniowskim kandydatom, którzy uzyskali kolejne wyniki.
 20. Ostateczną decyzję o rozdziale stanowisk w Radzie Samorządu podejmuje Dyrekcja i opiekun Samorządu Uczniowskiego przedstawiając zasadne argumenty.
 21. Nowe Prezydium Samorządu Uczniowskiego w ciągu tygodnia po wyborach organizuje zebranie informacyjne, na którym powinna przedstawić punkty, które zamierza wpisać do Programu Działalności na nowy rok szkolny.
 22. Wybór Opiekuna / Opiekunów Samorządu Uczniowskiego (co najmniej jeden) odbywa się w wyborach tajnych i powszechnych na początku roku szkolnego. Kandydatem może zostać każdy nauczyciel Szkoły, który został zgłoszony przez Samorząd Uczniowski. Nauczyciel musi uprzednio wyrazić zgodę na swoją kandydaturę. Opiekuna / Opiekunów Samorządu Uczniowskiego ostatecznie zatwierdza Rada Pedagogiczna na wniosek Rady Samorządu Uczniowskiego.
 23. Przewodniczący składa na ręce dyrektora swój Program. Po tym organizuje spotkanie i przestawia go Przewodniczącym Rad Klasowych
 24. W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury Prezydium Samorządu Uczniowskiego organizuje wybory zgodne z Ordynacją Wyborczą. Kandydat musi uzyskać 50%+1 głosów. Rada jest wybierana na zebraniu wszystkich klas przez zgłoszenie się ochotników na poszczególne funkcje i głosowanie na nich. Kandydaci do pełnienia określonych funkcji powinni krótko przedstawić, co chcieliby zrobić dla uczniów w szkole.
 25. W przypadku zgłoszenia się dwóch kandydatów zostają w zależności od uzyskanych głosów Przewodniczącym i Zastępcą. Resztę Samorządu Uczniowskiego wybiera się na zebraniu wszystkich klas. W przypadku trzech kandydatów postępowanie jest analogiczne.
 26. W przypadku braku nawet jednego kandydata, Prezydium Samorządu Uczniowskiego pełni funkcję jeszcze przez miesiąc i po tym czasie organizuje ponownie wybory. Jeżeli w wyniku tych wyborów nie powstanie Nowe Prezydium Samorządu Uczniowskiego, Stare Prezydium może pełnić funkcję przez następną kadencję albo rozwiązać się. I w tym przypadku, zainteresowani samorządnością uczniowie mogą zorganizować wybory zgodne z Ordynacją Wyborczą.
 27. Nowemu Prezydium, na jego prośbę, towarzyszy w pracy przez jeden miesiąc Przewodniczący poprzedniej kadencji, wprowadzając ją we wszystkie sprawy.
 28. Kadencja przewodniczącego trwa jeden rok (od wyborów do wyborów), lecz może on zrezygnować wcześniej, przekazując pełnioną funkcję swojemu Zastępcy albo po uzgodnieniu z P organizuje wybory. Wtedy nowe Prezydium musi podporządkować się wyżej opisanym zasadom i następne wybory musi przeprowadzić w październiku lub listopadzie.
 29. Każdy Przewodniczący ma prawo do ponownego kandydowania, pod warunkiem, że nie jest maturzystą.
 30. Niedopuszczalne jest przedłużanie kadencji przez Prezydium Samorządu i niezorganizowanie wyborów.
 31. Uczniowie mają prawo do usunięcia Prezydium, jeżeli źle reprezentuje interesy młodzieży, nie wywiązuje się ze swoich obowiązków i lekceważy demokratyczny Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
 32. Wybory do Samorządów Klasowych odbywają się w pierwszym lub drugim tygodniu nowego roku szkolnego podczas godzin wychowawczych.
 33. Kandydaci na Gospodarza, Zastępcę i Skarbnika zgłaszają się sami lub ich kandydatury są wysuwane przez kolegów i koleżanki z klasy przy ich zgodzie.
 34. Zmiany w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego może przeprowadzić Rada Samorządu na wniosek własny lub uczniów, po zatwierdzeniu przez Dyrekcję Szkoły, Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, Zastępcę Przewodniczącego, oraz Opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
 35. Regulamin powinien ewoluować, a naszym zadaniem jest jego doskonalenie.