Historia Biblioteki w Kraśniku W 1953 roku zostaje powołana  biblioteka pedagogiczna w Kraśniku. Głównym zadaniem powołanej placówki było propagowanie czytelnictwa wśród nauczycieli powiatu kraśnickiego.

Na stanowisko pierwszego kierownika biblioteki powołana została Barbara Grajpel, początkowo na część etatu, o od 1958 roku na cały etat, tj. 36 godzin tygodniowo. Przez 33 lata kierowała filią, wkładając ogromny wysiłek w jej rozwój. W tym okresie placówka kraśnicka stała się jedną z przodujących filii w województwie pod względem zasobności zbiorów, zasięgu i aktywności czytelniczej nauczycieli.

W latach 1986-1989 funkcję kierownika pełniła Janina Nowosad, następnie od 1989 – 1993 roku – Maria Szatan. Od roku 1995 do chwili obecnej filią w Kraśniku kieruje Stanisława Wnuk.

Przez ponad pięćdziesiąt lat istnienia biblioteka wielokrotnie zmieniała siedzibę. Działalność rozpoczęła w budynku przy ul. Strażackiej.    Do 1979 roku mieściła się przy ul. Kościuszki 15. Kolejnymi siedzibami były: Dworek Modrzewiowy przy ul. Narutowicza 29, budynek gospodarczy po Szkole Podstawowej nr 7 przy al. Młodości 4 oraz budynek internatu Zespołu Szkół nr 1 przy ul. Armii Krajowej 25. Ostatnia przeprowadzka miała miejsce w 2006 roku. Od tego czasu biblioteka zajmuje pomieszczenia w Gimnazjum nr 1 przy ul. Ks. J. Popiełuszki 1.

Biblioteka gromadzi zbiory głównie z dziedziny pedagogiki, psychologii, socjologii, publikacje związane z edukacją i awansem zawodowym pracowników oświaty. Księgozbiór zawiera wydawnictwa ogólnoinformacyjne (bibliografie, encyklopedie, słowniki), publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy, podręczniki szkolne i akademickie, literaturę piękną – głównie klasykę polską i obcą oraz lektury szkolne. W czytelni udostępniane są czasopisma pedagogiczne – ogólne i metodyczne, a także bibliotekarskie, literackie      i społeczno-kulturalne.

Biblioteka prowadzi ożywioną działalność instrukcyjno-metodyczną, poprzez organizację cyklicznych warsztatów szkoleniowych pełni rolę ważnego ośrodka wymiany doświadczeń zawodowych nauczycieli bibliotekarzy z Kraśnika i Powiatu Kraśnickiego. Tematyka szkoleń dostosowana jest do oczekiwań i zapotrzebowania uczestników. Pracownicy filii udzielają nauczycielom bibliotekarzom także indywidualnych konsultacji z zakresu przysposobienia czytelniczego i informacyjnego, a studenci bibliotekoznawstwa i informacji naukowej z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Akademii Świętokrzyskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odbywają praktyki wakacyjne.

We współpracy z bibliotekami szkolnymi oraz ze Starostwem Powiatowym w Kraśniku organizowany jest cykliczny konkurs biblioteczny, którego I edycja odbyła się w 2010 roku pod hasłem: „Biblioteka. Pełen obraz”, II edycja w roku 2011 pod hasłem: „Bliskie spotkania z książką”, III edycja  w roku 2012 pod hasłem: "Biblioteka radość czytania", IV edycja 2013 r. pod hasłem: "Książka - to nowy świat", V edycja 2014 r. pod hasłem: "Czytan bo lubię". Konkurs ma zasięg powiatowy i jest to konkurs fotograficzny, plastyczny i literacki organizowany w czterech kategoriach wiekowych; klasy I-III, klasy IV-VI, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

W 2002 roku biblioteka rozpoczęła proces komputeryzacji. Trwają zaawansowane prace nad katalogiem książek, tworzonym w bibliotecznym programie MAK. Ukończona została baza rejestrująca kompletny zbiór czasopism.

Od marca 2006 roku filia w Kraśniku ma własną stronę internetową na której udostępnia katalogi on-line.

 W roku 2005 powstało Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, czytelnicy mogą korzystać z zasobów Internetu, do dyspozycji mają również skaner, drukarkę i krerokopirkę.

Filia pełni ważną rolę w lokalnym środowisku Kraśnika i Powiatu Kraśnickiego. Przez ponad pół wieku działalności pomogła wykształcić się kliku pokoleniom studentów, pedagogów, nauczycieli.

Dnia 31 sierpnia 2014 r. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej Filia w Kraśniku została zlikwidowana, zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/671/2014 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Od 1 września 2014 r. biblioteka stała się Działem Pedagogicznym Biblioteki Szkolnej Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku.

 

 

KALENDARUIM

 

1953

Powołanie Pedagogicznej Biblioteki Powiatowej w Kraśniku.
Zadaniem placówki było propagowanie czytelnictwa wśród nauczycieli.
Pierwszym i długoletnim kierownikiem biblioteki była Barbara Grajpel
w latach (1953-1986), siedziba biblioteki mieściła się w budynku przy
ul. Strażackiej (obecnie nieistniejący).

1970

Przeprowadzka do lokalu na ul. Kościuszki 15.

1976

Likwidacja pedagogicznych bibliotek powiatowych po reformie
administracyjnej kraju. Utworzenie filii - w Kraśniku.

1979

Przeprowadzka do Dworku Modrzewiowego na ul. Narutowicza 29.

1986

Kierownikiem biblioteki zostaje Janina Nowosad i funkcję sprawuje
w latach (1986-1989).

1989

Przeprowadzka do baraku po Szkole Podstawowej nr 7 na
ul. Aleja Młodości 4, nowym kierownikiem zostaje Maria Szatan
funkcję sprawuje w latach (1989-1993).

1994

Włączenie w struktury Lubelskiego Ośrodka Doskonalenia
Pedagogicznego, jako punkt biblioteczny.

1995

Likwidacja LODP – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Lublinie
staje się samodzielną jednostką. Powołanie Filii w Kraśniku,
kierownikiem zostaje Stanisława Wnuk.

2000

Przeprowadzka do budynku Internatu przy Zespole Szkół nr 1
w Kraśniku na ul. Armii Krajowej 25.

2002

Wdrożenie modułu opracowania zbiorów w programie MAK.

2005

Umieszczenie katalogu książek w Internecie. Utworzenie
Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.

2006

marzec   -  Utworzenie strony WWW biblioteki.

wrzesień  -  Przeprowadzka do budynku Gimnajum Nr 1
                 w Kraśniku na ul. Ks.J.Popiełuszki 1.

 

 

2014

 

 

 
sierpień -  likwidacja Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji
               Narodowej Filii w Kraśniku
wrzesień - powołanie Działu Pedagogicznego Biblioteki Szkolnej Zespołu Szkół nr
               2 w Kraśniku